ANBI

ANBI:

Stichting Via Berlin
IBAN: NL64 RABO 0369 5022 64
BTW-nummer: NL851626889B01
RSIN: 851626889
Kamer van Koophandel: 55254004

Beloningsbeleid

Wij onderschrijven de Fair Practice Code

Beloningsbeleid algemeen:
Het beloningsbeleid van de Stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beoogde instelling.

Beloningsbeleid bestuur:
Bestuursfuncties bij Stichting Via Berlin zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beloningsbeleid directie:
Stichting via Berlin valt onder de regels voor de (semi)publieke sector die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Met deze WNT als uitgangspunt wordt het salaris bij benoeming van een directielid vastgesteld door het bestuur, die daarbij verder onder meer rekening houdt met de ervaring van een directielid en met de beloning die een directielid in de voorgaande functie ontving.

Beloningsbeleid personeel:
Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de CAO Toneel en dans.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Via Berlin is een muziektheatergezelschap dat producties maakt waarin onderbelichte, schrijnende verhalen centraal staan. Onze werkwijze heeft zich van een aanvankelijk intuïtieve benadering vanuit de driehoek maatschappij, wetenschap en kunst in de loop der jaren ontwikkeld tot een nadrukkelijke aanpak.

Speerpunten Stichting Via Berlin:

Missie
Het is onze missie onderbelichte verhalen aan een zo groot en divers mogelijk publiek te vertellen. Klassieke muziek is altijd de indringende hoofdverteller. Onze voorstellingen spelen door heel het land in theaters, op festivals en op bijzondere locaties. Wij worden gedreven door onze betrokkenheid bij de maatschappij. Door altijd samen te werken met wetenschappelijke, culturele en sociaalmaatschappelijke partners ontwikkelen we continu vernieuwende vormen en invalshoeken. Dit leidt tot scherpe, spannende en radicale voorstellingen. De gelaagdheid en de verrassende perspectieven leiden bij het publiek tot een nieuwe of verfijnde blik op de wereld. Mede door een uitgebreid contextprogramma zijn we in staat diepgaande totaalervaringen te creëren die mensen activeren en aanzetten tot verwondering, ontroering, (zelf)reflectie en dialoog.

Visie
Het is onze missie onderbelichte verhalen aan een zo groot en divers mogelijk publiek te vertellen. Klassieke muziek is altijd de indringende hoofdverteller. Onze voorstellingen spelen door heel het land in theaters, op festivals en op bijzondere locaties. Wij worden gedreven door onze betrokkenheid bij de maatschappij. Door altijd samen te werken met wetenschappelijke, culturele en sociaalmaatschappelijke partners ontwikkelen we continu vernieuwende vormen en invalshoeken. Dit leidt tot scherpe, spannende en radicale voorstellingen. De gelaagdheid en de verrassende perspectieven leiden bij het publiek tot een nieuwe of verfijnde blik op de wereld. Mede door een uitgebreid contextprogramma zijn we in staat diepgaande totaalervaringen te creëren die mensen activeren en aanzetten tot verwondering, ontroering, (zelf)reflectie en dialoog.

Driehoek maatschappij-wetenschap-kunst Thematiek en uitgangspunten
De maatschappij geeft aanleiding, de wetenschap onderbouwt en de kunst vertaalt – volgens dit principe werkt Via Berlin.

Via Berlin staat midden in de samenleving. We onderhouden een uitgebreid netwerk aan maatschappelijke en wetenschappelijke partners en zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen en partijen om mee te praten en samen te werken. Onze voelsprieten staan continu uit. De thema’s die wij behandelen bepalen wij op basis van onze eigen waarneming en kritische blik op de maatschappij. Wij kijken naar zaken die wringen en zien hierin aanleiding om in actie te komen. De onderlinge relaties tussen mensen vormen de gemene deler. Waar ontwijken mensen elkaar, terwijl ze elkaar eigenlijk nodig hebben? Wat kan je voor een ander doen en hoe kun je de taboes die je daarbij tegenkomt doorbreken?
Via een uitgebreid vooronderzoek zoomen we diep op een betreffend thema in en halen we verhalen op bij specialisten en ervaringsdeskundigen. Daarbij bespreken we onze bevindingen met betrokken wetenschappers. Hierdoor lukt het de enorme complexiteit die dit soort maatschappelijke problemen vaak kenmerken in kaart te brengen en de vele perspectieven te bevatten.

Vervolgens verwerken wij alle input tot een boeiende muziektheatervoorstelling die zoveel mogelijk perspectieven naast elkaar laat bestaan en het publiek vragen voorlegt. Met ons contextprogramma versterken we onze uitnodiging tot een groter gesprek. Onze benadering van onderzoek onder mensen, wetenschappelijke reflectie, abstrahering en vertaling middels kunst, zet het publiek aan om met nieuwe ogen te kijken en de dialoog aan te gaan. Het is daarmee een sterke vorm van social practice.

Vorm en signatuur
Via Berlin heeft de afgelopen jaren een eigen onderscheidende vorm van muziektheater ontwikkeld en verfijnd. Hierin worden universele aangrijpende maatschappelijke thema’s vertaald naar een beeldende, geabstraheerde, choreografische en muzikale theatervorm. Live uitgevoerde klassieke muziek van het hoogste niveau is de hoofdverteller; tekst wordt slechts ingezet om noodzakelijke detaillering aan te brengen of vragen voor te leggen. Doordat muziek direct inspeelt op de emotie én ruimte biedt voor overpeinzingen, raakt het publiek, anders dan normaal, op een doordringende wijze emotioneel en persoonlijk betrokken bij een voorstelling en de thematiek. De term ‘radicale vervoering’, als afgeleide van ‘radicale verbeelding’, is in veel gevallen toepasselijk. Onze voorstellingen raken mensen vaak diep en zorgen bij velen voor grote ontroering.

De topmusici spelen uit hun hoofd en worden getraind om als volwaardig performer naast acteurs en eventueel dansers, de dramatische lijn mee te bouwen in beweging en spel. Via Berlin mixt klassieke, hedendaagse en nieuw gecomponeerde muziek tot een unieke, op maat van de voorstelling gemaakte, compositie. Op de vloer worden de verschillende lagen van muziek, tekst, choreografie en beeld samengesmeed tot een geheel en zo ontstaat de typisch gelaagde Via Berlin-signatuur.

Via Berlin strijkt neer

Rond Instant Love (2018) organiseerden wij, naast de voorstelling en nagesprekken, voor het eerst ook een brede dialoog tussen begeleiders van (illegale) slachtoffers van mensenhandel, hulpverleners, opvanghuizen, politie, huisartsen en bestuurders en medewerkers van overheden en instellingen. In de gemeente Alkmaar resulteerde dit in een nieuw overleg tussen betrokken partijen van waaruit de problematiek beter aangepakt wordt.

Wij merken dat onze voorstellingen door een contextprogrammering meer betekenis krijgen en impactvoller zijn. Onze contextprogrammering is de afgelopen jaren daarom steeds meer op de voorgrond komen te staan. Sinds 2020 organiseren we onze contextprogrammering onder de noemer Via Berlin strijkt neer. Voor de totstandkoming hebben we een extra medewerker aangesteld. Het concept voor het contextprogramma bestaat uit algemene en specifiek lokale activiteiten die we in samenwerking met lokale partijen in enkele van de speelsteden ontwikkelen.

Hierbij komt de expertise van het uitdijende netwerk van Via Berlin goed tot uiting. Partners zijn betrokken bij het ontwikkelen en opzetten van de activiteiten, stellen faciliteiten ter beschikking en financieren programmaonderdelen. Zij brengen ons ook verder in contact met lokale organisaties in de stad en in de verschillende wijken.

Via Berlin-methode
Niet alleen de contextprogrammering op zich, maar onze werkwijze als geheel maakt een ontwikkeling door. Inmiddels spreken wij met betrekking tot onze werkwijze van de Via Berlin-methode. Hieronder beschrijven we de verschillende stappen en onderdelen die we binnen onze methode onderscheiden. Zij vormen samen één onlosmakelijk geheel. In de komende periode willen de deze methode verder uitdiepen.

Vaststelling thema
Het vaststellen van de thema’s die Via Berlin behandelt gebeurt door de vaste en meest betrokken medewerkers. Persoonlijke ideeën en observaties worden in deze groep terloops, maar ook in geplande overleggen besproken. Mogelijke thema’s onderzoeken we verder. Naast deskresearch gaan we hier vaak ook al in gesprek met specialisten en ervaringsdeskundigen. Zo krijgen we scherp waar de meeste urgentie ligt. Ook denken we al na over een mogelijke creatieve vertaling, zowel qua voorstellingvorm als qua inhoudelijke contextlijn. Op basis van deze factoren bepalen we of thema’s geschikt zijn voor een productie en stellen deze vast.

Vooronderzoek
In deel 1 van onze onderzoeksfase onderzoeken we een nieuw thema door te kijken naar eerdere onderzoeken en beschikbare (onderzoeks)data. Daarbij organiseren wij een onderzoekspracticum. We analyseren de specifieke problematiek en brengen de feiten in kaart. De resultaten vormen het harde bewijs dat een probleem echt en vaak veel omvangrijker is dan door menigeen wordt aangenomen. De ruimte om een verhaal weg te wuiven of een probleem te diskwalificeren wordt hierdoor zoveel mogelijk weggenomen.

In deel 2 van de onderzoeksfase zetten we het gesprek breder in en betrekken we ons netwerk. Het doel is meer grip op een onderwerp te krijgen, verder in contact komen met ervaringsdeskundigen, stakeholders en betrokkenen om mee samen te werken, bijvoorbeeld in het contextprogramma. Daarnaast halen we in deze fase onderzoeksvragen op. Explorerende interviews met betrokkenen en/of deskundigen worden waar mogelijk en in samenwerking met partners gepubliceerd.

Via Berlin Café
Ter afronding van de onderzoeksfase organiseren we voor iedereen die in deze fase betrokken is geweest het Via Berlin Café op een centrale sociale plek in de wijk. Al het materiaal, zowel wetenschappelijk als kunstzinnig (uit de workshops) dat uit de onderzoeksfase voortkomt, wordt hier gepresenteerd, toegelicht en verweven met livemuziek en eten. Het Via Berlin Café dient het zichtbaar maken van alle betrokkenen, het toegankelijk maken van het wetenschappelijk onderzoek en het verder engageren van de betrokkenen en hun achterban.

Het creatieve maakproces
Het creatieve maakproces waarin de input uit de onderzoeksfase wordt vertaald naar een concept voor een voorstellingen wordt geleid door artistiek leider Dagmar Slagmolen. Zij is op alle vlakken nauw bij het maakproces betrokken en is tevens regisseur en/of actrice. Rosa Arnold is muzikaal leider. In repetitieblokken verspreid over een langere periode worden op de vloer de verschillende lagen van muziek, tekst, choreografie en beeld samengesmeed tot één geheel. Tussen de repetitieblokken door wordt het materiaal steeds bijgeslepen en doorontwikkeld. De uiteindelijke voorstelling komt tot stand in een voortdurende wisselwerking tussen deze elementen. Via Berlin is daarbij altijd op zoek naar nieuwe vormen en invalshoeken.

Ontwikkeling contextprogrammering
Voor de samenstelling van het uiteindelijk meereizende contextprogramma hebben we verschillende bronnen/input tot onze beschikking. Bijvoorbeeld de resultaten uit het workshop- en masterclasstraject van de Academie, resultaten van workshops uit de onderzoeksfase, het onderzoek en interviews met specialisten. Daarnaast zetten we in samenwerking met betrokkenen en partners activiteiten als debatten, exposities en optredens op. Velen van de betrokken specialisten, organisaties en ervaringsdeskundigen waar we gaandeweg mee spreken en samenwerken, werken daaraan mee. Het lukt ons steeds meer mensen steeds langer te engageren. Zoals omschreven willen we de contextprogrammering de komende periode verder ontwikkelen en onze impact beter gaan monitoren. Hierdoor kunnen we het programma gaandeweg aanpassen en fijn slijpen om nog impactvoller te zijn.

Via Berlin academie
Via Berlin is ervan overtuigd dat klassieke muziek divers en jonger publiek vindt als ook de presentatievormen worden vernieuwd. De unieke vorm van het muziektheater van Via Berlin heeft daarbij ook een vergaande invloed op de meespelende klassieke musici – die veelal geschoold zijn om alle aandacht op de noten te richten. Het theatrale fysieke besef, de zeggingskracht van performance verweven met muziek en de verantwoordelijkheid en kansen die het hebben van een publiek met zich mee kunnen brengen, zijn tools die de musici de rest van hun carrière verder met zich meedragen en kunnen uitbouwen.

Jaarlijkse onderzoekspracticum
Sinds 2018 organiseren wij samen met de UvA jaarlijks in januari een practicummaand voor de eerstejaars studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. Het thema van het practicum loopt synchroon met het thema dat Via Berlin dat jaar behandelt in de voorstellingen. Via Berlin is samen met de hoofdvakdocent van de UvA verantwoordelijk voor het verzamelen van de (maatschappelijk gevoede) onderzoeksvragen, geeft zelf gastcollege over de Via Berlin-methode en nodigt gastsprekers uit. De studenten verrichten veldonderzoek, volgen schrijf- en presentatietrainingen bij Via Berlin en bezoeken een voorstelling van Via Berlin inclusief een speciaal nagesprek.

Na een maand presenteren de studenten hun bevindingen aan Via Berlin, de hoofdvakdocent en de deelnemende partners en organisaties die onderzoeksvragen hebben aangeleverd (zoals het ministerie van VWS, HomeBass en het Wereldvrouwenhuis). Aanbevelingen die de studenten doen voor interventies in de publieke ruimte worden meegenomen in Via Berlin strijkt neer. Het practicum telt bij de UvA mee voor zes studiepunten. De resultaten dienen als input voor de voorstelling en vormen vaak aanleiding tot nader onderzoek en/of vervolgstappen.

Masterclasstraject
Sinds 2011 traint onze artistiek leider Dagmar Slagmolen musici in het vertolken van een verhaal middels klassieke muziek en beweging. Laureaten van de Dutch Classical Talent awards, de master studenten van het Contemporary Performance Lab van het Conservatorium van Amsterdam als ook gerenommeerde ensembles zoals o.a. Calefax rietquintet, Cello Octet Amsterdam, Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman, Berlage Saxophone Quartet, de musici van het Residentie Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Norwegian Chambre Orchestra. Zij traint hen in:

  • wat de meerwaarde is als je muziekstukken volledig uit het hoofd kan spelen;
  • hoe zij een actueel maatschappelijk thema of verhaal met muziek kunnen verweven en met publiek kunnen delen;
  • middels fysieke training hun lichaam beter in te zetten bij het verhaal dat zij met hun muziek willen vertellen;
  • op een andere manier hun muziek te ontleden, zodat deze meer ruimte biedt voor beweging en of tekst.

In 2020 is het idee ontstaan voor een vierjarige samenwerking tussen de Via Berlin Academie, de masterstudenten van de master muziektheater aan ArtEZ en het Over het IJ Festival. Hierbij begeleidt Dagmar studenten van de master muziektheater bij het maken van nieuwe muziektheaterperformances aan de hand van de Via Berlin-methode. Studenten worden de wijken in gestuurd en gaan daar opzoek naar verhalen, gekoppeld aan de thematieken die Via Berlin behandelt. Vervolgens vertalen ze die verhalen naar muziek theatrale performances, die in première gaan op het Over het IJ Festival in het Zeecontainerprogramma (waar ze 50 keer spelen) en worden waar mogelijk ook ingezet binnen Via Berlin strijkt neer. Door studenten op inhoudelijke, praktische wijze kennis te laten maken met onze visie op het belang van de verbinding tussen kunst-maatschappij-wetenschap, creëren we met hen ook extra contextprogrammering voor een jonger publiek.
De intensieve samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft de Radboud Universiteit aangestoken. Ook daar wordt nu een meerjarige samenwerking opgezet. Hierdoor is voor Via Berlin de fundering ontstaan voor twee pijlersteden; Amsterdam en Nijmegen. In deze steden zullen wij de komende jaren onze samenwerking met wetenschappelijke studenten, de theaters, gemeente en bewoners uitdiepen.

Internationale uitwisseling
Vanuit het buitenland is er ook interesse voor onze manier van werken die hier door Nederlandse theaters en festivals zo omarmd wordt. Onze artistiek leider Dagmar Slagmolen is door het Oerol festival als succesvolle Nederlandse maker geïntroduceerd binnen het Europese IN Situ netwerk, waarin zeventien Europese festivals succesvolle makers aan elkaar presenteren en samenwerking op Europees niveau stimuleren. Mede dankzij de contacten binnen het IN Situ netwerk zijn wij nu bezig met het uitrollen van een samenwerking met het Freedom festival in Hull/Engeland, met Lieux Public te Marseille/Frankrijk en met een project in Marokko om de Via Berlin Academie op termijn ook daar te implementeren. Op deze manier komt er een internationale uitwisseling tot stand van rondreizende jonge musici met prachtige lokale verhalen, die vernieuwende performance-vormen én culturele diversiteit in al hun kleuren laten zien.